KURS PRAWA JAZDY kat. B

Przed rozpoczęciem szkolenia

Kandydat na kurs ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta lub odpowiednim Starostwie właściwym ze względu zameldowania odpowiednie dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w urzędzie lub w ośrodku szkolenia kierowców)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • wyraźna i aktualna fotografia o wymiarach 35mm x 45 mm
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekuna - w przypadku osób niepełnoletnich
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy

Kursant w terminie dwóch dni roboczych otrzymuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę), z którym udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

KURS NAUKI JAZDY kat B

Szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba,która posiada

 • wymagany przepisami ustawy wiek
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18  lat / kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat

Szkolenie podstawowe zawira

 •  30 godzin zajęć teoretycznych    ( 1godz-45 minut ) 
 •  30 godzin zajęć praktycznych      ( 1 godz-60 minut )
 •  materiały szkoleniowe /podręcznik kierowcy kat B, płyta CD    z przykładowymi testami/

Zajęcia teoretyczne prowadzone są na sali wykładowej ul. Legionów 18, zgodnie z programem szkolenia, kandydatów na kierowcę.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na placu manewrowym przy ul. Majkowskiej, w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym.

Szkolenie uzupełniające - przeprowadza się na wniosek osoby,która ukończyła szkolenie podstawowe

Szkolenie prowadzimy na samochodach      RENAULT CLIO 

                                                                          KIA RIO


Copyright © LOSK Paweł Wróblewski - azureusNET.pl